Kraft

Ingen prisendring i vårt påslag for kraft frå 01.01.2017

Vårt påslag på kraftpris vil framleis vera 2,94 øre/kwh.Finnås Kraftlag tilbyr Kraft til innkjøpspris - utan fastavgift, fakturagebyr eller «skjult» påslag.

"Kraft til innkjøpspris" betyr at du betalar ein forbruksveid 1)  spotpris (N02) på den nordiske kraftbørsen med tilhøyrande innkjøpskostnadar, pluss kostnad med elsertifikat 2)  Påslaget, som skal dekke våre innkjøpskostnader inkludert elsertifikat, er p.t 2,08 øre/kWh. Med andre ord - du betaler det same for krafta, som me kjøper ho for frå leverandørane våre. Me har ingen fastavgift eller «skjult» påslag.

I hovudsak finnes det 3 ulike typar kraftkontraktar i Markedet: Kontraktar med ein fast pris for avtalt periode, kontraktar med standard variabel pris og kontraktar basert på spot/ marknadspris. Finnås Kraftlag har valt å tilby fastpris, og kraft til innkjøpspris som er ein kraftavtale som følgjer spotpris. Tall frå SSB viser at over tid har spotpris avtaler vist seg å vera billigare enn variabel kontraktar. Bladet Dine Penger rår folk å velja spotpris- avtale.


1)  Kva er forbruksveid pris?

Månadsprisane du finn hos Nord Pool er gjennomsnittsprisen for alle timane i månaden. Prisen tek ikkje omsyn til forbruksmønster, dvs. at alle timane i heile perioden får same forbruk. Realiteten er at forbruket av straum varierer gjennom døgnet, gjennom veka og mellom vekene. Det same gjer prisane. Forbruksveging tek omsyn til dette, og koplar forbruket på eit tidspunkt til prisen på same tidspunkt.

2)  Kva er Elsertifikat?

Frå 01.01.2012 vart det innført lovpålagte Elsertifikat. Dette er ei støtteordning for kraft produsert frå fornybar energi. Straumkundane finansierar ordninga ved at kraftleverandørane legg elsertifikatkostnaden inn i kraftprisen. Kravet frå NVE er at denne kostnaden skal inngå i påslaget vårt.